PranaLiving

Wat is prana?

In de vedische cultuur is prana het begrip voor een levenskracht dat van vitaal belang is voor  levende wezens, vitale energie dus, vergelijkbaar met het Chinese Qi of Chi.

Prana volgens Wikipedia

Met prana zou er als het ware energie worden ingeademd en vormt het de levenskracht die iedereen nodig zou hebben om op mentaal, emotioneel en fysiek niveau te kunnen functioneren.

Deze levensstromen zouden met elkaar in contact staan via de verschillende chakra's die op hun beurt weer met elkaar verbonden zijn via een stelsel van energiekanalen, nadi's genoemd. Het prana zou naar de verschillende delen van het lichaam kunnen worden gestuurd of weer in goede bewegingen gebracht kunnen worden, waardoor de vitaliteit van een yogabeoefenaar vergroot worden.

Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn met het richten van de aandacht, het inzetten van de ademhalingstechnieken uit de pranayama en doen van meditatie.

(Wikipedia 30-5-2011)

Prana volgens Yogi Ramacharaka

Yogi Ramacharaka gaat nog dieper in op de materie in zijn boek Hatha yoga  uit 1932. Hij schrijft over prana het volgende:

“Prana betekent absolute energie (…) en wij zullen er ons dus toe bepalen onder prana te verstaan het beginsel van energie , dat geopenbaard wordt in alle levende dingen en dat deze onderscheidt van levenloze voorwerpen. Wij kunnen het beschouwen als het actieve levensbeginsel, als de Levens-Kracht, als gij wilt. Het wordt gevonden in alle levensvormen, van de amoebe af tot den mensch, van den meest elementaire vorm van plantenleven tot den hoogsten vorm van dierlijk leven. Prana doordringt alles.

(...)

Prana is de naam, waardoor wij een universeel beginsel aangeven, welk beginsel het eigenlijke wezen is van alle beweging, kracht of energie, hetzij deze zich openbaart als zwaartekracht, elektriciteit, de omwentelingen der planeten en elke vorm van leven, van den hoogsten tot den laagsten. Men kan het de ziel van kracht en energie noemen in al haar vormen en dat beginsel hetwelk, werkende op een bepaalde wijze, dien vorm van activiteit veroorzaakt die het Leven vergezelt.

Dit groote beginsel is in alle stoffelijke vormen en toch is het geen stof. Het zit in de lucht, maar het is die lucht niet noch een van zijn scheikundige bestandsdeelen. Het zit in het voedsel, dat wij eten en toch is het niet dezelfde als de voedende bestanddeelen in het voedsel. Het is in het water, dat wij drinken en toch is het niet één of meer van de scheikundige bestandsdeelen, die te zamen het water maken. Het is in het zonlicht en toch is het niet de hitte noch de lichtstralen. Het is de “energie” in al deze dingen, terwijl de dingen slechts de dragers er van zijn.

En den mensch is in staat het uit de lucht, het voedsel, het water en het zonlicht te halen en het tot voordeel in zijn eigen organisme om te zetten. Versta ons echter niet verkeerd; wij hebben niet de bedoeling te zeggen, dat Prana in al deze dingen is alleen opdat de mensch er gebruik van zou kunnen maken. Dat zij verre. Prana vervult in al deze dingen de groote wet van de Natuur en het vermogen van den mensch om er een gedeelte aan te onttrekken is louter bijkomende omstandigheid. De kracht zou even goed bestaan ook als de mensch niet bestond”


(Hatha yoga – De yogi philosophie van het physieke welzijn: Yogi Ramacharaka tweede druk 1932.)

Gratis 7 daagse Rawfood &
Superfood Mini Cursus!