PranaLiving

Voorwaarden

1. Algemeen

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

•    Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

•    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van pranaliving. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en pranaliving middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

•    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met pranaliving zijn overeengekomen.

•    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen


•    Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

•   pranaliving heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de pranaliving websites te wijzigen.

•    Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.

3. Verzendkosten

•    Voor verzending van de artikelen brengt pranaliving portokosten in rekening.

•    Ook heeft de klant de mogelijkheid om de bestelling in Den Haag op te halen. pranaliving neemt in dit geval contact op met de klant om hiervoor een afspraak te maken.

•    De hoogte van de portokosten bedragen in Nederland, ongeacht het aantal artikelen, gaat volgens de standaard TNT kosten per gewicht (tot 10 kg, 10+ kilo, etc).

4. Betaling

•    Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

•    Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt online direct betalen met iDEAL.

5. Levering

•    Alle aanbiedingen van pranaliving zijn vrijblijvend en pranaliving behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

•    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door pranaliving. pranaliving is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt pranaliving dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

•    De administratie van pranaliving geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan pranaliving verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door pranaliving verrichte leveringen. pranaliving erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

•    TNT post bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.

•    De door pranaliving opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. pranaliving levert uw bestelling in principe binnen 7 werkdagen. Het streven is om u binnen 3 werkdagen uw bestelling te leveren. Als een product niet op voorraad is, wordt de verwachte levertijd vermeld in uw besteloverzicht. De maximale levertijd is desondanks 30 dagen. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt pranaliving u hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met pranaliving overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.

•    Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door pranaliving is verzonden, wacht pranaliving voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken. De ervaring is dat 99,9% van de zendingen binnen deze tijd door TNT wordt afgeleverd.

•    pranaliving is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT post.

6. Reclames en aansprakelijkheid

•    pranaliving doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan pranaliving te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding zal pranaliving het bedrag van het artikel op uw rekening terugstorten. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Wij vragen u hier voorafgaand via e-mail melding van te maken aan pranaliving door een mailtje te sturen naar crispijn@pranaliving.nl.

•    Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan pranaliving te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft pranaliving de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Dit alles zal in overleg met de fabrikant plaatsvinden. Per artikel dient bekeken te worden of u aanspraak kunt maken op garantie. pranaliving zal contact opnemen met de leverancier en daarna samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.

•    Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
-    het artikel is uitgepakt, maar niet defect is
-    het artikel gebruikt, maar niet defect is
-    u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
-    u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

7. Aansprakelijkheid

•    Alle producten die in het assortiment van pranaliving zijn opgenomen zijn zorgvuldig uitgezocht. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

•    De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. pranaliving kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. pranaliving is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

8. Overmacht

•    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft pranaliving in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat pranaliving gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

•    Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

9. Privacy-statement

•    Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door pranaliving gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen


•    pranaliving streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van pranaliving, dan wordt pranaliving daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Geschillen

•    pranaliving zal altijd eerst zelf proberen met u een oplossing te zoeken.

•    Geschillen tussen de consument en pranaliving inzake te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door pranaliving worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

•    Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan pranaliving heeft voorgelegd.

•    Uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan pranaliving heeft voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

•    Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is pranaliving aan deze keuze gebonden. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

12. Copyright

•    Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website www.pranaliving.nl mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van pranaliving.

Gratis 7 daagse Rawfood &
Superfood Mini Cursus!